• Welkom, op alle 33 
basisscholen van de BMS
  • BMS verzorgt
onderwijs met kleur
  • Samen worden
wie je bent
  • Wij staan voor brede 
persoonlijke ontwikkeling
  • De BMS is samen 
leren, samen leven!

Welkom, op alle 33
basisscholen van de BMS

BMS verzorgt
onderwijs met kleur

Samen worden
wie je bent

Wij staan voor brede
persoonlijke ontwikkeling

De BMS is samen
leren, samen leven!

privacy

privacy

? Klik hier voor de Privacy-poster-antwoorden


De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vraagt meer verantwoordelijkheden om persoonsgegevens goed te beschermen.

Op onze scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen. Scholen hebben leerlinggegevens nodig om goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school.
Hoe dit bij de BMS is geregeld en wat uw rechten als ouders zijn, staat beschreven in de volgende documenten:

Privacyverklaring BMS (pdf)

Privacyreglement BMS (pdf)

Rechten van betrokkenen m.b.t. persoonsgegevens (pdf)

Om toezicht te houden op de naleving van de privacy is er een functionaris Privacy & Gegevensbescherming aangesteld. Bij hem kunt u te recht met algemene vragen of klachten ten aanzien van de privacy. Daarnaast kunt u hiervoor ook terecht bij de autoriteitpersoonsgegevens.
Wat weet jij als ouder over Privacy op school?Op school gemaakte foto’s mag ik altijd online delen? -  nee

Voor het filmen en fotograferen door ouders hanteert de BMS de volgende richtlijnen. Het maken van foto’s en video’s in de school is alleen toegestaan na toestemming van de leerkracht en/of schoolleiding, waarbij de volgende afspraken gelden:Wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s.

  • Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik.
  • Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of sociale media.
  • Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn.
  • Maak een close-up alleen van je eigen kind.
  • Maak geen foto’s van kinderen waar je eigen kind niet op staat.
  • Maak vooraf afspraken over het filmen en fotograferen als je als begeleider meegaat op sportdagen, excursies of helpt in groepen.Een groepsapp met alle ouders van de klas is de veiligste manier van communiceren? - nee

De beste en veiligste manier van communiceren is natuurlijk een persoonlijk gesprek, maar als het digitaal moet, is een ouderportal het beste en veiligst. Niet een Whatsapp- of Facebookgroep. Enkele voordelen van een ouderportal zijn: een beveiligde omgeving, berichten alleen en direct naar betrokkenen, ouders zien van elkaar geen gegevens  (als ze dat niet willen), geen openbare nieuwsbrieven en inschrijflijsten. (voorbeelden van ouderportals zijn; DigiDuif/Social Schools en MIjnSchoolinfo)


Dat kinderen leren om veilig te internetten, is de verantwoordelijkheid van de school? - ja en nee

Sociale media en internet spelen een steeds belangrijkere rol in het leven van kinderen. Het gebruik hier van kan van invloed zijn op het gedrag binnen en buiten de school. Sociale media en internet kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar ook brengen deze risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens.  De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet alleen bij de school. Het betreft hier een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook als ouder heb je hierin een belangrijke taak. Met de afspraken zoals opgenomen in De BMS richtlijnen voor gebruik internet en sociale media kan het gesprek in de klas, maar ook thuis gevoerd worden over wat er acceptabel is (en wat niet).


Mijn telefoonnummer is een persoonsgegeven? - ja

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is[1]. Een telefoonnummer is herleidbaar en daarmee een persoonsgegeven. Er wordt bij persoonsgegevens onderscheidt gemaakt in drie soorten; algemene gegevens (naam, adres enz.), bijzondere (BSN, ras, religie, politiek enz.)  en gevoelige gegevens (gezinssituatie, gezondheid en mishandeling). Waarom? Bij een beveiligingsincident is het van belang om te weten om welke gegevens het gaat. Zeker in het geval van kinderen. Zij worden als een kwetsbare groep gezien.

[1] Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens


De leerkracht mag altijd meekijken op de computer van mijn kind? - ja

Op het moment dat uw kind op school aanwezig is, valt hij/zij onder de verantwoordelijkheid van de school en de daaraan verbonden leerkrachten. Zij houden toezicht op al het doen en laten van uw kind en indien nodig spreken zij hem/haar hierop aan. In het huidige onderwijsproces is de computer niet meer weg te denken. Steeds meer werken kinderen op school hiermee. De computers en de programma’s hierop zijn onderwijsinstrumenten geworden. Net zo goed als dat een leerkrachten in de schriften van uw kind mag kijken, zo mag een leerkracht ook mee kijken wat een kind op de computer doet.


Eenmaal gegeven toestemming mag niet meer worden gewijzigd? - nee

De wet eist soms dat toestemming nodig is voor het gebruik van persoonsgegevens. Helemaal als het om een kwetsbare groep, zoals kinderen gaat. De school zal dan ook schriftelijke toestemming vragen voor bijvoorbeeld het gebruik van beeldmateriaal. Eén keer per schooljaar wordt door de school aan ouders gevraagd of ze nog steeds akkoord gaan met de gegeven toestemming. Als ouder heb je namelijk altijd het recht om op elk willekeurig moment deze toestemming te herzien of in te trekken.

naar boven


 

BMS| Onderwijs met kleur     Archipelweg 135, 8921 VX Leeuwarden     t 058 - 8700 078     info@bms-onderwijs.nl